TỰ NHỦẢnh minh họa

Nép mình vào bóng chữ Nhân,

Màng chi cuộc sống xoay vần, bon chen.

Khi vui thì đến cửa thiền,

Khi buồn vẫn chốn linh thiêng giãi bày.

Đạo Trời dễ mấy ai hay?

Đạo Người - mở rộng vòng tay nhân từ.

Lời Tiền nhân dạy thuở xưa,

Khôn ngoan lọ phải mưu cơ hại người.

Cùng là con của Đất, Trời

Sống sao khỏi thẹn cho đời mai sau.

Hà Nội, tháng 8 - 2003

0 Response to "TỰ NHỦ"

Đăng nhận xét